Scriptie Marleen Wagenaar

wagenaar

De scriptie van Marleen Wagenaar

Conservering van computer-based art in Nederland
Een onderzoek naar het beheer en behoud van computer?based art in zowel Nederlandse musea als aan de hand van Soundmovie enH2Oor van eddie d en Mouchette.org van Martine Neddam

Afstudeerscriptie Master Kunst en cultuurwetenschappen
Specialisatie: Kunstgeschiedenis van de Nieuwste Tijd

Universiteit van Amsterdam

Marleen Wagenaar
0592315
Juni 2013
Scriptiebegeleider dr. Madelon Simons
Tweede lezer prof. dr. JuliaNoordegraaf

© 2013 MarleenWagenaar
ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.Comments are closed.